Членови на Управен одбор

Клементина Добревска
ПРЕТСЕДАТЕЛ

КОНТАКТ: presidency@psihesko.org

 

Драгана Стојановска
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

КОНТАКТ: presidency@psihesko.org

Ива Коцева
СЕКРЕТАР

КОНТАКТ: secretarygeneral@psihesko.org

Даниела Нестороска
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ИТ, МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

 КОНТАКТ: marketing@psihesko.org

Барлет Беќири
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ

КОНТАКТ: events@psihesko.org

Слаџана Синколова
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ИСТРАЖУВАЊЕ

КОНТАКТ: research@psihesko.org

Ристо Катранџиев
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

КОНТАКТ: humanresources@psihesko.org

Андреа Ивановска
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА

КОНТАКТ: externalcollaboration@psihesko.org